Prekvalifikacija, Dokvalifikacija i Nostrifikacija

DOKVALIFIKACIJA I PREKVALIFIKACIJA

Škola će moći da odgovori i potrebama dokvalifikacije, a posebno prekvalifikacije za sva zainteresovana lica koja, u vremenu brzih tehnoloških promena i potrebe promene radnog mesta, žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i uspešno se zapošljavaju.

U školi u kojoj će se obrazovati navedeni profili učenici će imati mogućnost da kroz fakultativne predmete,  a i preko diferencijalnih ispita prelaze iz jednog obrazovnog profila u drugi. Na taj način se otvaraju veće mogućnosti izbora za dalje školovanje kao i za eventualnu promenu odluke u izboru željenog zanimanja.

 

Prekvalifikacija (ako hoćete da promenite zanimanje u okviru istog ili drugog područja rada)

Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IV razred)

Diploma maturskog ili završnog ispita

Izvod iz matične knjige rođenih

Dokvalifikacija (ako ste završili  trogodišnju školu i želite da nastavite i završite četvorogodišnju čkolu)

Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III razred)

Diploma završnog ispita

Izvod iz matične knjige rođenih

NOSTRIFIKACIJA DIPLOMA STEČENIH U INOSTRANSTVU

Ako je vaše dete završilo srednju školu u inostranstvu možemo vam pomoći oko procedure nostrifikacije diplome i svedočanstva  u cilju  priznavana diploma odredenog  zanimanja, radi zapošlavanja ili nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM